;

Algemene voorwaarden

 1. Inleiding Welkom op www.vcontent.nl (hierna "de website" genoemd), die wordt beheerd door Zizow media (hierna "wij" genoemd). Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van onze website en de diensten die wij via de website aanbieden. Door gebruik te maken van onze website en/of onze diensten gaat u akkoord met deze algemene voorwaarden.

 2. Aanbod en acceptatie Onze website bevat een aanbod van diensten die wij aanbieden. Door het plaatsen van een bestelling via onze website, gaat u een bindende overeenkomst met ons aan. Wij behouden ons het recht voor om uw bestelling te weigeren of te annuleren als wij van mening zijn dat deze niet aan onze voorwaarden voldoet.

 3. Betaling Wij hanteren verschillende betaalmethoden voor onze diensten. De betaling dient voorafgaand aan de levering van de dienst te worden voldaan, tenzij anders overeengekomen. Wij behouden ons het recht voor om de prijzen voor onze diensten op elk moment te wijzigen.

 4. Levering Wij streven ernaar om onze diensten zo spoedig mogelijk te leveren. Wij kunnen echter niet garanderen dat de levering altijd binnen de door ons gestelde termijn zal plaatsvinden. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade als gevolg van vertraging in de levering.

 5. Gebruik van onze website en diensten U mag onze website en onze diensten alleen gebruiken voor legale doeleinden en op een wijze die niet in strijd is met deze algemene voorwaarden. U mag geen materiaal uploaden of delen dat inbreuk maakt op intellectuele eigendomsrechten of anderszins in strijd is met de wet.

 6. Intellectuele eigendomsrechten Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot onze website en onze diensten, inclusief maar niet beperkt tot auteursrechten, merkrechten en databankrechten, berusten bij ons of onze licentiegevers. U mag geen gebruik maken van onze intellectuele eigendomsrechten zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

 7. Aansprakelijkheid Wij zijn niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade als gevolg van het gebruik van onze website of onze diensten, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan onze zijde. Wij zijn in geen geval aansprakelijk voor enige indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst of schade als gevolg van bedrijfsstagnatie.

 8. Overmacht Wij zijn niet aansprakelijk voor enige vertraging of verhindering in de uitvoering van onze verplichtingen als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt onder meer verstaan: oorlog, oproer, stakingen, natuurrampen, brand, overheidsmaatregelen, storingen in het internetverkeer en storingen in de elektriciteitsvoorziening.

  1. Beëindiging Wij behouden ons het recht voor om uw gebruik van onze website en/of onze diensten op elk moment te beëindigen als u zich niet aan deze algemene voorwaarden houdt. U bent zelf verantwoordelijk voor het maken van back-ups van uw gegevens voordat wij uw toegang tot onze website en/of onze diensten beëindigen.

  2. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting Op deze algemene voorwaarden en alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze algemene voorwaarden, is het Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

  3. Wijzigingen Wij behouden ons het recht voor om deze algemene voorwaarden op elk moment te wijzigen. Wij adviseren u dan ook om regelmatig deze algemene voorwaarden te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van eventuele wijzigingen.

  Laatst bijgewerkt: 01-01-2023